Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjutsar

Tidtabeller, hur du ansöker om skolskjuts, krav för att få skolskjuts och hur du överklagar ett beslut om skolskjuts.

Tidtabeller och kartor för skolskjuts

Tidtabeller för IN-turer och HEM-turer läsåret 2023/2024. HEM-turerna justerade 231005.

För att hitta rätt bland turerna, titta efter de tre första siffrorna i INturen. De är samma i de HEMturer ditt barn åker med, i de flesta turerna respektive dag. Det finns brister i turerna som kommer att justeras. Om du har svårt att tillgodogöra dig materialet, exempelvis läsa innehållet i filerna, är du välkommen att kontakta Sävsjö kommun, 0382-152 00.

Vad är skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i kommunal grundskola, grundsärskola och gymnasiersärskola rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats som ligger i närheten av elevens hem. I gymnasiet kallas det elevresor.

Varje skola har ett upptagningsområde som eleven ska bo inom för att eleven ska få skolskjuts. Skolskjuts innebär att ditt barn körs till den skola som den är hänvisad till enligt kommunens upptagningsområden, och tillbaka till hemmet från skolan. Ditt barn erbjuds skolskjuts antingen genom ett busskort till länstrafikens kollektivtrafik, eller med särskild skolbuss och skoltaxi.

Grundläggande krav för att få skolskjuts

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om ditt barn får skolskjuts. Elever som bor utanför tätbebyggt område har oftast rätt till skolskjuts.

Ditt barn kan även få skolskjuts av andra orsaker:

  • Trafikförhållande
  • Funktionsnedsättning
  • Oregelbunden skolskjuts på grund av växelvis boende eller fritids
  • Annan omständighet

Har du fler frågor

Om du har fler frågor om exempelvis hur du gör om ditt barn har två adresser, så kallat växelvis boende eller vilka regler som gäller för avstånd mellan skola och hem, se kommunens skolskjutsreglemente. Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om skolskjuts

Via vår e-tjänst ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för barn som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. Växelvis boende innebär att ditt barn har två adresser.

Både du och ditt barn måste vara folkbokförda i Sävsjö kommun. Ansökan görs senast den 31 maj inför läsårsstart alternativt löpande när det blir aktuellt eller behovet av skolskjuts ändras.

För att genomföra e-tjänsten måste du ange dina personuppgifter. Du behöver ha en giltig e-legitimation för att göra din ansökan.

Skolskjuts av särskilda skäl godkänns som längst ett läsår i taget. Tänk därför på att inför varje läsår söka igen.

Borttappat busskort

Om en elev tappar bort sitt busskort kostar det 200 kronor att få ett nytt busskort. Vänd dig till skolans administratör.

Du kan överklaga beslut om skolskjuts på två olika sätt, antingen som förvaltningsbesvär enligt skollagen eller laglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid förvaltningsbesvär prövas beslutens lämplighet och innehåll av förvaltningsrätten.

Vem får överklaga?

Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Till vem skickar du överklagandet?

Överklagandet ska göras skriftligen och skickas till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga barn- och utbildningsnämnden i Sävsjö kommun.

Du kan göra din överklagan genom att skicka din överklagan med post till:

Sävsjö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Det ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs.
  • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Skrivelsen ska vara undertecknad av eleven eller dennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Inom vilken tid ska du överklaga?

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten.

Du kan överklaga beslut om skolskjuts på två olika sätt, antingen som förvaltningsbesvär enligt skollagen eller laglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid en laglighetsprövning prövas inte beslutets innehåll utan beslutets laglighet. Förvaltningsrätten upphäver beslutet om det är olagligt men kan inte ändra beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Till vem skickar du överklagandet?

Överklagan görs direkt till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Adress är:

Förvaltningsrätten i Jönköping,
Box 2201, 550 02 Jönköping
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Inom vilken tid ska du överklaga?

Överklagan ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet tillkännagivits via kommunens anslagstavla.

Kontakt

Skolskjutsplanerare, barn- och utbildningsförvaltningen

Jonas Andersson
0382-152 06