Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Therese Petersson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (extern länk) Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde 21 mars 2023

Ärendelista sammanträde med kommunstyrelsen tisdag 21 mars 2023 klockan 08:00

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Kommundirektören informerar
 5. Informationsärende - tekniska frågor
 6. Informationsärende - näringslivsfrågor
 7. Informationsärende - ej verkställda beslut kvartal fyra, år 2022, socialförvaltningen
 8. Informationsärende - Vrigstad 3:1
 9. Informationsärende - plan- och bygglag
 10. Informationsärende - översiktsplan ställningstaganden inför samrådsredogörelse
 11. Svar på två medborgarförslag om att Sävsjö kommun ansluter till och startar upp en fritidsbank
 12. Svar på medborgarförslag om lekpark vid Vallsjöbaden
 13. Svar på medborgarförslag om att cykelvägar ska vara belysta
 14. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag april 2023
 15. Årsredovisning 2022 Sävsjö kommun med verksamhetsredovisningar
 16. Årsredovisning 2022 för Sävebo AB samt direktiv till kommunens ombud
 17. Årsredovisning 2022 för AB Sävsjö Industribyggnader samt direktiv till kommunens ombud
 18. Årsredovisning 2022 för Njudung Energi Sävsjö AB samt direktiv till kommunens ombud
 19. Årsredovisning 2022 för SavMAN AB samt direktiv till kommunens ombud
 20. Årsredovisning 2022 för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB samt direktiv till kommunens ombud
 21. Årsredovisning 2022 för Smålands Bredband AB samt direktiv till kommunens ombud
 22. Årsredovisning 2022 för Sävsjö Näringslivs AB samt direktiv till kommunens ombud
 23. Årsredovisning 2022 för Stockarydsterminalen AB samt direktiv till kommunens ombud
 24. Årsredovisning 2022 för Sävsjö Skyttecenter ekonomiska förening samt direktiv till kommunens ombud
 25. Verksamhetsförändringar 2024 kommunledningskontoret inklusive serviceförvaltningen
 26. Kompetensförsörjningsstrategi
 27. Utvärdering av bemanningsenheten
 28. Beslut om projektplaner och finansiering av kommunfullmäktiges fokusområden
 29. Orts- och byautveckling höst 2022.
 30. Motion (S) om körkort Aleholmsskolan
 31. Medborgarförslag om att stötta handel i Sävsjö centrum
 32. Anmälan av delegationsbeslut
 33. Övriga ärenden
 34. Meddelanden

Therese Petersson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande


Mötestider 2023

Beredningssammanträden

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Beslutssammanträden

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december
 • Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Therese Petersson
0382-15202

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.